Alfa Szkolenia

Działamy od 1992

Kurs kierowcy wózków Kurs pilarza-drwala Kurs spawacza

Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.alfa.szkola.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona Internetowa pod adresem www.alfa.szkola.pl prowadzona jest przez OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” Kokoszka J., Kokoszka D. spółka jawna z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 listopada 73, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229895, NIP 656-14-85-133, REGON 290535437, dalej zwana także: „OKW ALFA”.
 2. Strona Internetowa pod adresem www.alfa.szkola.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej pod adresem www.alfa.szkola.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług OKW ALFA za pośrednictwem Strony Internetowej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wybranego kursu za pośrednictwem Strony Internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1.  DEFINICJE
 1. Dzień Roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.alfa.szkola.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.alfa.szkola.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, także bez rejestracji.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – Usługobiorca który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę na przeprowadzenie Kursu ze Usługodawcą.
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. Kurs – kurs operatora wózków- jezdniowych, kurs pilarz- drwal, kurs spawania/spawacza; dokładny opis danego kursu jest zamieszczony na Stronie Internetowej.
 8. Opłata rezerwacyjna – opłata za rezerwację terminu Kursu, płatna przed rozpoczęciem Kursu po dokonaniu Zamówienia stanowiąca zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm).
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
 10. Strona Internetowa – Strona Internetowa Usługodawcy działający pod adresem www.alfa.szkola.pl
 11. Usługodawca – OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” Kokoszka J., Kokoszka D. spółka jawna z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 listopada 73, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229895, NIP 656-14-85-133, REGON 290535437, adres e-mail:alfa453@wp.pl
 12. Umowa– Umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej na przeprowadzenie Kursu.
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej.
 15. Zamówienie – rezerwacja miejsca na Kursie w określonym terminie;
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony Internetowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców na Stronie Internetowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się zdziałalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Strony Internetowej rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Usługobiorców, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności, w dowolnej chwili.
 4. Usługodawca aktualizuje dane, o których mowa w ust. 3 w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej usługi, poprzez przekazanie takich informacji na adres e-mail Usługobiorcy podany przy rejestracji. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulami
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW NA PRZEPROWADZNIE KURSU
 6. Warunkiem dokonywania Zamówienia na Kurs jest:
 7. dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej,
 8. kontakt drogą telefoniczną z OKW ALFA,
 9. kontakt poprzez pocztę elektroniczną email,
 10. bezpośredni kontakt w siedzibie OKW ALFA.
 11. W celu dokonania rejestracji na Stronie Internetowej należy wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić Formularz Rejestracyjny podając stosowne dane.
 12. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez OKW ALFA danych osobowych niezbędnych dla realizacji Zamówień składanych na Stronie Internetowej (zob. Ochrona Danych Osobowych).
 13. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Rejestracyjnym przesłana zostanie wiadomość stanowiącą potwierdzenie rejestracji, co kończy procedurę rejestracyjną.
 14. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się na Stronie Internetowej przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych.
 15. Po zalogowaniu Klient może uzupełnić swoje dane. Klient po zalogowaniu się może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
 16. Z chwilą zakończenia procedury rejestracyjnej i utworzenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a OKW ALFA na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez OKW ALFA w ramach serwisu tj. prowadzenie Konta, możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających zawieranie umów, na warunkach określonych w Regulaminie.
 17. Klient w każdej chwili może zrezygnować ze świadczonych przez Usługodawcę usług, polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym poprzez likwidację posiadanego Konta.
 18. Klient obowiązany jest, jeżeli posiada Konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do Formularza Zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia złożenie Zamówienia.
 19. Wprowadzone przez Klienta/ Usługobiorcę dane kontaktowe wskazują, kto będzie stroną Umowy z OKW ALFA, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń.
 20. Klient przed złożeniem Zamówienia powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, o których mowa w ust. 9.
 21. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów/ Usługobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Klienta/ Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 22. Klient bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
 23. Klient nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
 24. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia– 24 godziny na dobę przez cały rok.
 1. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie przesłania na numer rachunku bankowego OKW ALFA Opłaty rezerwacyjnej i zaksięgowania tejże Opłaty na rachunku bankowym OKW ALFA. Zaksięgowanie Opłaty rezerwacyjnej na rachunku bankowym OKW ALFA oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z OKW ALFA Umowy.
 2. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. W trakcie trwania Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych i Umowy Usługodawca będzie kontaktował się z Klientem/ Usługobiorcą poprzez podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie, na podany przez niego numer telefonu.
 1. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA
 1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu polegających na zmianie terminu Kursu najpóźniej na 7 (siedem) dni przed odbyciem wybranego terminu Kursu.
 2. Zmian w Zamówieniu można dokonywać po uprzednim skontaktowaniu się z OKW ALFA w formie wiadomości e-mail i zaakceptowaniu przez OKW ALFA określonej zmiany terminu Kursu.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmiany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Cena Kursu wskazana na Stronie Internetowej podana jest w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT (zwolnienie z VAT). Cena Kursu zawiera również koszt noclegu.
 2. Cena Kursu wskazana na Stronie Internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Stronie Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Kursów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Wyboru płatności Opłaty Rezerwacyjnej dokonuje Klient podczas składania Zamówienia. Klient może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
 1. a) przelewem elektronicznym,
 2. b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy,
 3. c) szybkie płatności Przelewy24.pl,
 4. d) płatność w siedzibie OKW ALFA,
 1. W przypadku gdy rachunek bankowy OKW ALFA nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 (trzech) dni od dnia zatwierdzenia Zamówienia Umowa zawarta między Klientem a OKW ALFA ulega rozwiązaniu.
 2. Wysokość Opłaty Rezerwacyjnej uzależniona jest od wybranego przez Klienta rodzaju Kursu. W przypadku kursu operatora wózków jezdniowych opłata ta wynosi 200 zł, kursu pilarza- drwala wynosi 300 zł, a kursu spawania/spawacza wynosi 400 zł.
 3. Płatność za cały Kurs w stosunku do osób fizycznych i prawnych następuje w trakcie jego trwania. Płatność za cały Kurs w stosunku do Instytucji może nastąpić także po odbyciu kursu.
 1. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alfa453@wp.pl lub na adres ul. 11 listopada 73, 28-300 Jędrzejów.
 1. W reklamacji należy podać wszystkie informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie 14 dni. O wydłużeniu czasu rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. OKW ALFA informuję, że Klient będący Konsumentem ma prawo  odstąpić  od  zawartej  Umowy i/lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w  terminie  14  dni  bez  podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  a  w  przypadku Umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną po upływie 14 dni od dnia zakończenia procesu rejestracji i założenia Konta.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować OKW ALFA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Klient może w każdej chwili zrezygnować ze świadczonych OKW ALFA usług, polegających na prowadzeniu Konta na Stronie Internetowej poprzez likwidację posiadanego konta.
 3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  OKW ALFA zwróci  wszystkie  otrzymane  płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż  w  terminie  14  dni  od  dnia,  w  którym  OKW ALFA została poinformowana o  wykonaniu  prawa  odstąpienia  od    Zwrotu  płatności  OKW ALFA dokona  przy  użyciu  takich  samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, OKW ALFA informuje, że prawo odstąpienia od  umowy  nie  przysługuje  w  przypadku,  gdy  usługa,  której  dotyczy  została  w pełni  wykonana  za  wyraźną  zgodą  i  aprobatą  Użytkownika  przed upływem  14  dni  od  dnia zawarcia umowy (czyli gdy rozpoczęliście Państwo korzystać z Kursu).
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratorem danych osobowych jest OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” Kokoszka J., Kokoszka D. spółka jawna z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 listopada 73, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229895, NIP 656-14-85-133, REGON 290535437.
 3. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. 11 listopada 73, 28-300 Jędrzejów
  2. przez e-mail: alfa453@wp.pl
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania; w celach analitycznych i statystycznych, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  3. Numer telefonu,
  4. Adres e-mail,
  5. Numer NIP,
  6. adres IP, nazwa domeny (link) z której przychodzisz, typ konkretnej przeglądarki, typ systemu operacyjnego
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  1. konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
  3. poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
  4. nasz uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw.
 8. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego.
 9. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 10. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.
 12. PLIKI COOKIE
 1. Podczas korzystania przez ze Strony internetowej na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 2. Pliki cookie niezbędne są do działania Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony internetowej, logowanie do Strony internetowej, nawigowanie po Stronie internetowej. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Strony internetowej jest niemożliwe;
 3. Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Klient nie zgadza się, na zapisywanie tych plików na urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Klient wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy/ Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe między OKW ALFA, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Nazwa:
{}
Dostępność:
{}
Termin:
Liczba miejsc:
{}
Wysokość zaliczki:
{}