Alfa Szkolenia

Działamy od 1992

Kurs kierowcy wózków Kurs pilarza-drwala Kurs spawacza

Regulamin strony internetowej

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

 www.alfa.szkola.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Strona Internetowa www.alfa.szkola.pl prowadzona jest przez OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” Kokoszka J., Kokoszka D. spółka jawna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229895, NIP 656-14-85-133, REGON 290535437, z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 73, dalej zwana także: „OKW ALFA”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji miejsca na Kursie w określonym terminie  pod adresem www.alfa.szkola.pl, uiszczania przez Klienta ceny za kurs, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Do korzystania ze Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl, w tym przeglądania jej treści oraz składania Zamówień, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronie Internetowej www.alfa.szkola.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. OKW ALFA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie treści Strony Internetowej www.alfa.szkola.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na kurs za pośrednictwem Strony Internetowej wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a)      Strona Internetowa- strona internetowa działająca pod adresem www.alfa.skzola.pl, gdzie jej użytkownicy za pośrednictwem Internetu mogą dokonywać rezerwacji terminu kursu oferowanego przez OKW ALFA.

b)      Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynność prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała Zamówienia.

c)       Konsument- Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach określonych niniejszym Regulaminem dokonała zamówienia w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d)      Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

e)      Formularz rejestracji – dostępny na Stronie Internetowej formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f)       Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym OKW ALFA, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o rezerwacji terminu kursu,

g)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy zawartej na odległość OKW ALFA.

h)      Kurs – kurs operatora wózków- jezdniowych, kurs pilarz- drwal, kurs spawania/spawacza.

i)        Opłata rezerwacyjna – opłata za rezerwację terminu płatna przed rozpoczęciem Kursu po dokonaniu Zamówienia stanowiąca zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm).

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, podane na Stronie Internetowej w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

§2 Informacje o usługach

 1. Przedmiotem Zamówienia dokonanego przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej jest rezerwacja miejsca na Kursie w określonym terminie .
 2. Dokładny opis danego kursu jest zamieszczony na Stronie Internetowej www.alfa.szkola.pl

 

§3 Rezerwacja

 1. Warunkiem dokonywania Zamówienia na Kurs jest:

– dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej,

– kontakt drogą telefoniczną

– kontakt poprzez pocztę elektroniczną email

– bezpośredni kontakt w siedzibie OKW ALFA.

 1. W celu dokonania rejestracji na Stronie Internetowej należy wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając stosowne dane.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez OKW ALFA danych osobowych niezbędnych dla realizacji Zamówień składanych na Stronie Internetowej (zob. Polityka Prywatności).
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość stanowiącą potwierdzenie rejestracji, co kończy procedurę rejestracyjną.
 4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się na Stronie Internetowej przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych.
 5. Po zalogowaniu Klient może uzupełnić swoje dane. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi.
 6. Klient po zalogowaniu się może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

 

§4 Składanie zamówień za pośrednictwem Strony Internetowej

 1. Klient za pośrednictwem Strony Internetowej i formularza rejestracyjnego może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie wskazując na Kurs, którym jest zainteresowany.
 2. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie przesłania na numer rachunku bankowego OKW ALFA Opłaty rezerwacyjnej i zaksięgowania tejże Opłaty na rachunku bankowym OKW ALFA.
 3. Zaksięgowanie Opłaty rezerwacyjnej na rachunku bankowym OKW ALFA oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z OKW ALFA umowy.
 4. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia złożonego przez Klienta.

 

§5 Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu polegających na zmianie terminu Kursu najpóźniej na 7 (siedem) dni przed odbyciem wybranego terminu Kursu.
 2. Zmian w Zamówieniu można dokonywać po uprzednim skontaktowaniu się z OKW ALFA w formie wiadomości e-mail i zaakceptowaniu przez OKW ALFA określonej zmiany terminu Kursu.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

 

§6 Płatności

 1. Ceny podane na Stronie Internetowej wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT (zwolnione z VAT).
 2. Wyboru płatności Opłaty Rezerwacyjnej dokonuje Klient podczas składania Zamówienia. Klient może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a)      przelewem elektronicznym;

b)      zwykłym przelewem na rachunek bankowy,

c)       szybkie płatności Przelewy24.pl

d)      płatność w siedzibie OKW ALFA

 1. OKW ALFA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Kursów będących przedmiotem Zamówienia. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. W przypadku gdy rachunek bankowy OKW ALFA nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia Zamówienia umowa zawarta między Klientem a OKW ALFA ulega rozwiązaniu.
 3. Wysokość opłaty rezerwacyjnej uzależniona jest od wybranego przez Klienta rodzaju Kursu. W przypadku kursu operatora wózków jezdniowych opłata ta wynosi 200 zł, kursu pilarza- drwala wynosi 300zł, a kursu spawania/spawacza wynosi 400 zł.
 4. Płatność za cały Kurs w stosunku do osób indywidualnych i firm następuje w trakcie jego trwania. Płatność za cały Kurs w stosunku do instytucji może nastąpić także po odbyciu kursu.

 

 

§7 Reklamacje

 

 1. Reklamacje należy składać na adres: OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” Kokoszka J., Kokoszka D. spółka jawna, ul. 11 listopada 73, 28-300 Jędrzejów.

2. Składając reklamację należy dostarczyć na wskazany w punkcie 1 powyżej adres opis reklamacji. Do reklamowanego produktu zaleca się dołączenie oryginału lub kopię dowodu zakupu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Konsument, w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na Stronie Internetowej jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

 

§ 9 Zwrot należności Klientom

 1. OKW ALFA w przypadku odstąpienia od umowy w warunkach przewidzianych w § 8 Regulaminu oraz w przypadku rozwiązania umowy dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 2. OKW ALFA dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie OKW ALFA nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania OKW ALFA numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle OKW ALFA takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. OKW ALFA nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

 

§10 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” Kokoszka J., Kokoszka D. spółka jawna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229895, NIP 656-14-85-133, REGON 290535437 z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 73.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy.
 3. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. OKW ALFA dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Strony Internetowej  www.alfa.szkola.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony Internetowej w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej.
 2. OKW ALFA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie powiadomiony z 14 (czternasto-) dniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej. W sytuacji zmiany niniejszego Regulaminu Klient uprawniony jest do zaakceptowania zmian lub do odstąpienia od umowy, przy czym każdorazowe złożenie Zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu oznacza akceptację dokonanych zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015r.

Załącznik nr 1

_________________________________________________________________

Stary Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod www.alfa.szkola.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem  28.03.2013 i stanowi dokument określający zasady rezerwacji miejsca na kursie w określonym terminie  pod adresem www.alfa.szkola,pl

Składając zamówienie rezerwacji poprzez stronę www.alfa.szkola.pl Klient  oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dalszego kontaktu ze strony Ośrodka.

2. Właściciel strony internetowej

Właścicielem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.alfa.szkola.pl jest firma:

 

Ośrodek Kształcenia Wielozawodowego „ALFA” sp.j.

z siedzibą:

28-300 Jędrzejów

ul.11 Listopada 73

wpisana do KRS pod numerem 0000229895

NIP: 656-14-85-133

Ośrodek prowadzi zapisy na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.alfa.szkola.pl

3. Ceny zawarte na stronie

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie Ośrodka www.alfa.szkola.pl podane są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT (zwolnione z VAT).

Cena podana przy każdej dostępnej rezerwacji jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. Zamówienia rezerwacji

Zgłoszenie rezerwacji przyjmowane są poprzez panel rezerwacji na stronie www.alfa.szkola.pl , drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

Klient może dokonać opłaty rezerwacyjnej poprzez:

– przelew bankowy na konto Ośrodka,

– szybkie płatnośći Przelewy24.pl

– Poczta Polska

– płatność w siedzibie Ośrodka.

5. Zwroty rezerwacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku ‚O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’ (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) klient ma prawo do rezygnacji z rezerwacji dokonanej na stronie www.alfa.szkola bez podania przyczyny w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Po tym terminie klient ma prawo wskazać inną osobę, która skorzysta z usługi w danym terminie.W innym przypadku wpłacona rezerwacja nie podlega zwrotowi.

Ośrodek zobowiązany jest do zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku odwołania terminu zarezerwowanego kursu.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email.

www.alfa.szkola.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu zaliczki w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji.

Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

6. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 696058922 lub drogą elektroniczną na adres alfa453@wp.pl

powrot_do_rejestracji

Nazwa:
{}
Dostępność:
{}
Termin:
Liczba miejsc:
{}
Wysokość zaliczki:
{}